Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 1

Praktyki zawodowe są realizowane w oparciu o podstawę programową dla zawodu i odbywają się w   Powiatowym Zespole szkół nr 2 w Wejherowie w klasie trzeciej i czwartej technikum według zatwierdzonego harmonogramu praktyk zawodowych na dany rok szkolny. Programy praktyki zawodowej dla poszczególnych zawodów znajdują się na stronie szkoły. Praktyki są obowiązkowe i bezpłatne. 

Obowiązkiem każdego ucznia przed pójściem na praktykę zawodową jest zapoznanie się z Regulaminem praktyk zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.

Miejsce praktyk

Zaleca się, aby uczniowie samodzielnie szukali  dla siebie praktyki kierując się swoimi zainteresowaniami, względami komunikacyjnymi, profilem zakładu pracy, programem praktyki, profilem zawodowym. Uczniowie zobowiązani są wówczas do złożenia u kierownika szkolenia praktycznego dokumentu Potwierdzenia przyjęcia ucznia na praktykę zawodową przez zakład pracy według wzoru zamieszczonego na stronie szkoły w ustalonym terminie.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców – zakładach pracy  uwzględniających specyfikę nauczanego zawodu. Są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Od opiekuna praktyk zawodowych ucznia technikum, w odróżnieniu od instruktora praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej, nie wymaga się posiadania kwalifikacji pedagogicznych. 

Dokumentacja praktyk

Dokumentem poświadczającym fakt przyjęcia ucznia do konkretnego zakładu pracy jest umowa zawarta pomiędzy szkołą i zakładem pracy sporządzona przez szkołę w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. Umowy o praktykę zawodową są sporządzane indywidualnie dla danego zakładu pracy.

Ubezpieczenie

Uczeń/ uczennica musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową NNW. 

Zaliczenie praktyki 

Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie dzienniczka praktyk wg wzoru zamieszczonego na stronie szkoły. Na zakończenie praktyk, opiekun praktyki w zakładzie pracy wystawia w dzienniczku praktyk opinię dla ucznia i proponowaną ocenę.  Ostateczną ocenę z praktyk wystawia kierownik szkolenia praktycznego po otrzymaniu pełnej dokumentacji praktyk i po złożeniu przez ucznia  w szkole uzupełnionego dzienniczka praktyk.

Harmonogram praktyk zawodowych rok szkolny 2023/2024

Programy praktyk zawodowych dla poszczególnych zawodów:

Pliki do pobrania: