STYPENDIA NAUKOWE W ELEKTRYKU

Uczniowie Elektryka mają możliwość otrzymania stypendium:

1. Prezesa Rady Ministrów, 
2. ENERGA – OPERATOR SA,
3. Starosty Wejherowskiego.

Stypendium można uzyskać za:

1. wysokie wyniki w nauce,
2. osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
3. osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
4. osiągnięcia artystyczne na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
5. działalność społeczną.

I. Stypendium PREZESA RADY MINISTRÓW
Zgłaszany jest uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wynik, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Więcej informacji: Stypendia - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

II. Stypendium STAROSTY WEJHEROWSKIEGO

Stypendium przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym, w szczególności  za osiągniecia ostatniego roku szkolnego. 
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce
2. w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z zachowania ocenę: dobre

Więcej informacji: Stypendia | Powiat wejherowski