EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE
PODSTAWA PROGRAMOWA - 2012

CO SPRAWDZA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

 

SESJA ZIMOWA : STYCZEŃ/LUTY 2022 r.


                                                  1. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

                                                  2. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH 
                                                      MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ I PRAKTYCZNEJ EPKwZ

                                                  3. HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO 

                                                  4. HARMONOGRAM EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

                                                  5. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO ABSOLWENTA