RODO
KLAUZULA

   

Szanowni Państwo

 

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1), (dalej jako RODO) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy poniższe informacje:

W Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Wejherowie  został powołany Inspektor ochrony danych (IOD). Inspektorem jest Jarosław Karwowski. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Powiatowy Zespół Szkół  Nr 2 w Wejherowie, w tym w zakresie  realizacji Państwa praw wynikających 
z RODO.

Dane kontaktowe:
- e-mail: rodo@wejherowo-elektryk.pl  
- adres korespondencyjny: Powiatowy Zespól Szkół Nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo.

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na względzie zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest Powiatowy Zespół Szkół  Nr 2 w Wejherowie,  ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wynikających z RODO można kontaktować się z inspektorem ochrony danych,  pisząc na adres administratora jak wyżej lub na adres e-mail: rodo@wejherowo-elektryk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  a) realizacji zadań statutowych szkoły, w tym zadań edukacyjnych i wychowawczych,
  b) przeprowadzenia rekrutacji do szkoły,
  c) promowania działań podejmowanych przez szkołę,
  d) organizacji konkursów,
  e) rekrutacji pracowników,
  f) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników
  g) realizacji zamówień publicznych,
  h) realizacji umów cywilnoprawnych,
  i) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do szkoły, również w trybie dostępu do informacji publicznej,
  j) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły (poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego).
 4. Podstawą przetwarzania są m.in. następujące przepisy:
  a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
  c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
  d) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  f) RODO (m.in.: zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą; przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)
 5. Pana/Pani dane/ dane dziecka, mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) uprawnionym organom i podmiotom publicznym jeżeli wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa (np.  policja, prokuratura, sąd, organy pomocy społecznej, itp.)
  b) PZS Nr 2 w Wejherowie jest zobowiązane do udostępniania danych dziecka i/lub Pani/Pana  danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, organom samorządowym i publicznym, w szczególności takim jak:
    - Starostwo Powiatowe,
    - Kuratorium,
    - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora w związku  z podpisanymi przez PZS Nr 2 w Wejherowie  umowami lub porozumieniami w ramach realizacji powyższych celów (np. dziennik elektroniczny,          serwis monitoringu),
  d)  firmom kurierskim i pocztowym, które mogą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,

6. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
         a) przepisy prawa, które mogą obligować PZS Nr 2 w Wejherowie do przetwarzania danych przez określony czas (np. w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły, dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez okres 1 roku; w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne) oraz 50 lat (arkusze ocen);
        b) obsługi dokumentów związanych z realizacją zadań statutowych szkoły tj. od 3 miesięcy do 50 lat;
        c) na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
        d) okres na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej  odwołania.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu            podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pani/Pan również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
8.  W przypadku stwierdzenia, że niewłaściwie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe/ dane dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z    siedzibą w Warszawie, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
9.  Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazł. 
10.Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe/ dane dziecka na podstawie udzielonej  zgody, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając takie żądanie e-mail, lub pisemnie na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może jednak skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas Pani/Pan zwrócił.
11. Pani/ Pana dane i/lub dane dziecka nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – chyba że Pani/Pan wyraziliście na to wyraźną zgodę. Zdarza się, 
że takie dane są przekazywane do Państw Trzecich jeżeli dziecko bierze udział 
w jakimś międzynarodowym konkursie, wymianie międzyszkolnej. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.